• FİYAT ETİKETLERİNDE “YERLİ ÜRETİM” LOGOSU ZORUNLU HALE GELDİ
  • İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
  • ESNAF VE SANATKARLARA KULLANDIRILAN KREDELİRDE % 50 - % 100 FAİZ İNDİRİMİ
  • 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ YÜREKTEN KUTLUYORUM
  • ESKİ NESİL YAZAR KASALARIN HAFIZALARI DOLANA KADAR KULLANILACAK
  • GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü ŞÜKRAN VE MİNNETLE ANIYORUZ
  • ESNAFLARA İNGİLİZCE VE RUSCA KURSU
  • ALESO ÜYELERİNE %10 İNDİRİM
  • ÜYELERE YABANCI DİL DESTEĞİ
  • ALESO'DAN ÜYELERİNE AKARYAKIT İNDİRİMİ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


BASİT USULDE BELGE DÜZENİ
Basit usulde vergilendirme kapsamına alınan mükellefler ile bu usulde vergilendirilecek mükellefler, 1/1/1999 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, perakende satış vesikaları ve diğer belgeleri düzenlemek ve kullanmak zorundadırlar.

Basit usulde vergilendirilen mükellefler faaliyetlerine ilişkin olarak, mal alışları ile giderleri için mutlaka belge alacak, hasılatları içinde belge düzenleyip vereceklerdir. Ancak, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin yeni düzenlemeye intibak edebilmeleri ve gerekli hazırlıkları ayabilmeleri için, 215 seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 15 numaralı paragrafına göre, 01.01.1999 tarihinden 30.06.1999 tarihine kadar belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenleyebilecekleri belirtilmiş, bu süre her yıl sonunda çıkan tebliğler ile uzatılmıştır. Halen 31/12/2005 tarihi sonuna kadar mükellefler, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenleyebilmektedir. Ancak, bu imkandan yararlanmak isteyen mükellefler müşterilerinin istemeleri halinde fatura veya perakende satış vesikası (dolmuş işletenler hariç) vermek zorundadırlar.
Basit usul, mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla getirilmiş bir yöntem olduğu için, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı tespit edilenler bu hususun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden ay başından itibaren ikinci sınıf tüccarlara ilişkin hükümlere tabi olacaklardır.

Belgelerin temini
Basit usule tabi mükellefler kullanacakları belgeleri ve zarfları bağlı oldukları oda veya birliklerden temin edeceklerdir.
Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığa verdiği yetkiye istinaden belgeler ile zarfların basımı, dağıtımı, izlenmesi ve kayıtlarının tutulması işlemlerinin ilgili mesleki teşekküllerce (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve bağlı kuruluşları) yürütülmesi uygun görülmüştür. Mesleki teşekküller kimlere hangi belgeleri verdiklerini, hangi belgelerin kendilerine iade edildiğini mükellefler itibariyle zimmetli kayıtlarında göstereceklerdir.
İlgili mesleki teşekküller belgeleri teslim etmeden önce mükellefin adını, soyadını, varsa unvanını, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası ile iş adresini (motorlu taşıt işletenlerde taşıtın plakasını) belirten kaşenin basılmasını sağlayacaklardır.
Mükellef kayıtlarının tutulacağı bürolar
Mükellef kayıtları öncelikle mesleki yönden bağlı olunan odalar bünyesinde kurulacak bürolarda tutulacaktır. Mesleki yönden bağlı oldukları oda bünyesinde büro kurulmamış ise kayıtlar, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki diğer meslek odalarında kurulmuş olan bürolarda tutulacaktır. İşyerlerinin bulunduğu yerde bulunan meslek odaları bünyesinde büro kurulmamış ise kayıtlar mükellefin bağlı olduğu odanın öngöreceği yerdeki büro tarafından tutulabilecektir.
Kayıtların tutulacağı bürolarda yetki almış yeterli sayıda meslek mensubunun çalıştırılması zorunludur. Vergilendirmede bütünlüğün bozulmaması yönünden bir büroda kayıtları tutulan mükelleflerin (işyerinin nakli hariç) o takvim yılının sonuna kadar tüm işlemleri aynı büro tarafından yerine getirilecektir.

Dileyen mükellefler, kayıtlarını kendileri tutabilecektir. Bu takdirde vergilendirmeyle ilgili ödevlerin tamamı kendileri tarafından yerine getirilecektir.

Basit usule tabi mükelleflerden sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı tespit edilenlerin vergilendirilmesi
Yapılan denetimlerde, basit usulde vergilendirilen mükelleflerden sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı tespit edilenler basit usulden yararlanamazlar. Mükellefler bu hususun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren işletme hesabı esasına göre defter tutmak suretiyle gerçek usulde vergilendirileceklerdir.

Belgeleri basım yetkisi
507 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinin amir hükmü gereğince, teşkilatımızın ve mensuplarımızın kullandığı her türlü defter ve belgelerin basımı, dağıtımı ve basılı evrakın fiyatlarını belirleme yetkisi ile basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kullanacakları belge ve zarfların basım ve dağıtım yetkisi 215 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre münhasıran Konfederasyonumuza aittir. Esnaf ve sanatkarlarımız bu belgeleri bağlı oldukları odalardan temin edeceklerdir. Bu çerçevede basit usulde vergilendirme uygulaması ile ilgili olarak esnaflarımızca kullanılması gereken belgeleri yalnızca Konfederasyonumuz basabilecek, anlaşmalı matbaalar oda üyesi esnaf ve sanatkarlarımızın basit usul belgelerini basamayacaktır.

Ancak, 225 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ve 05/07/1999 tarih ve 99/98 sayılı genelgemizde açıklandığı üzere, 507 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, esnaf niteliği taşımadıkları için meslek odalarına kaydı yapılamayan basit usule tabi traktör ve hususi taşıtlarla nakliyecilik yapan, biçer döver işleten, inşaat ustalığı yapan mükelleflerin, vergilendirmede kullanacakları belgelerini anlaşmalı matbaalara bastıracakları veya noterlere tasdik ettirecekleri gibi faaliyette bulundukları yerdeki herhangi bir esnaf odası veya birlikten de temin edecekleri öngörülmüştür.
Bu nedenlerle, basit usule tabi ve oda ve birliklerimize kayıtlı esnaf ve sanatkarların kullanacakları belge ve torba zarfların, Konfederasyonumuz dışındaki oda veya kişiler tarafından basılıp satılması olayı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359.maddesinin (b/2) fıkrası hükmüne göre, sahte belge basımı suçuna girmektedir. Bu bakımdan bu belgeleri basanlar ve kullananlar hakkında olayın tesbitine bağlı olarak onsekiz  aydan üç yıla kadar ağır hapis cezası söz konusu olabilecektir.
Bu hükümler karşısında, oda veya birliğe kayıtlı üye mükelleflerin kullanacakları belgeleri ve zarfları basanların tespiti halinde, yukarıda belirtilen yasa hükmü uyarınca, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunularak, haklarında gerekli yasal işlem yapılması gerekmektedir.

Vergi İadesi Kanunu yönünden değerlendirme
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerce düzenlenen fatura ve fatura yerine geçen belgeler, 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanun uyarınca vergi iadesine konu harcama belgesi olarak kabul edilecektir.

TAŞINMAZ MAL SATIŞ VE KULLANIM İLANI
ALANYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE, 20.11,2018 Tarihinde saat 10:00 ile 11:00 saatlerinde 1 adet taşınmaz malın satışı, 1 adet de taşınmaz malın kullanma izni PAZARLIK usulü ihalesi yapılacaktır. önemle DUYURULUR
Detay için tıklayınız ...

İHALE - DUYURU SON
Detay için tıklayınız ...

İHALE - DUYURU
Detay için tıklayınız ...

İHALE DUYURUSU
ALANYA MAL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIM BÜROSU BAŞKANLIĞINCA,19.12,2017 Tarihinde saat 10:30 ile 16:00 saatleri arasında taşınır taşınmaz malların Açık teklif usulü Satışı yapılacaktır. Ayrıntı için PDF dosyasına tıklayın.
Detay için tıklayınız ...

HALI VE KİLİM YIKAMA MESLEĞİ, 3308 SAYILI KANUN KAPSAMINA ALINMIŞTIR
3308 sayılı Kanun kapsamındaki Tekstil Ürünleri ve Halı Temizleme Meslek Dalı kapsamına alınmıştır. Söz konusu Kurul Kararı Kapsamında; Halı ve Kilim Yıkama İşletmeciliği TESK Ustalık (Esnaflık) Belgelerinin 3308 sayılı kanunun 35.maddesi kapsamında değiştirilecektir. Önemle duyurulur.
Detay için tıklayınız ...

33 MESLEĞE DAHA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
33 meslekte daha belge zorunluluğu getirilerek, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 48’den 81’ e çıkmıştır
Detay için tıklayınız ...

İHALE İLANI
İlçemizde Açık İhale Usulü Taşınır ve Taşınmaz Malların Satış ilanı
Detay için tıklayınız ...

MESLEKİ YETERLİLİK BELGENİZİ ALDINIZ MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan aşağıdaki mesleklere Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirdi. ilgili tebliğ 25.05.2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Detay için tıklayınız ...

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY TARİHLERİNDE UZATMA
modernizasyon planındaki yatırımını 31/12/2014 tarihine kadar tamamlayamayan gıda işletmelerine, 15/2/2015 tarihine kadar müracaat etmiş olmaları ve İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından uygun bulunması halinde yatırımlarını tamamlamaları için 01/01/2017 tarihine kadar ilave süre verilebilecektir.
Detay için tıklayınız ...

ÇALIŞANI OLANA İLK YARDIM EĞİTİMİ
6331 sayılı kanunu uyarınca, elemanı olan işverenin, acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirme ve her zaman hazır bulunmalarını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.
Detay için tıklayınız ...

Online Ziyaretçi 2
Dün Tekil 233
Bugün Tekil 78
Toplam Tekil 363769