• FİYAT ETİKETLERİNDE “YERLİ ÜRETİM” LOGOSU ZORUNLU HALE GELDİ
 • İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Yayımlandı
 • ESNAF VE SANATKARLARA KULLANDIRILAN KREDELİRDE % 50 - % 100 FAİZ İNDİRİMİ
 • 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ YÜREKTEN KUTLUYORUM
 • ESKİ NESİL YAZAR KASALARIN HAFIZALARI DOLANA KADAR KULLANILACAK
 • GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü ŞÜKRAN VE MİNNETLE ANIYORUZ
 • ESNAFLARA İNGİLİZCE VE RUSCA KURSU
 • ALESO ÜYELERİNE %10 İNDİRİM
 • ÜYELERE YABANCI DİL DESTEĞİ
 • ALESO'DAN ÜYELERİNE AKARYAKIT İNDİRİMİ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan;  “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” 13/02/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Yönetmeliğin,

5 inci maddesinde;

 • İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılabileceği,
 • Yetki belgesinin, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verileceği ve yenileneceği,
 • Yetki belgesinin, her bir işletme için ayrı ayrı düzenleneceği ve devredilemeyeceği,
 • Yetki belgesinin geçerlilik süresinin beş yıl olduğu ve işletmede kolayca görülüp okunabilecek bir yere asılması gerektiği,

6 ncı maddesinde işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

 • İşletmenin Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartların taşıması,
 • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,
 • Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin; on sekiz yaşını doldurmuş olması; en az lise mezunu olması; mesleki yeterlilik belgesine sahip olması; kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmasının gerektiği,

7 nci maddesinde;

 • Başvurunun akabinde gerekli kriterleri taşıyanlara yetki belgesinin on gün içinde il müdürlüğü tarafından verileceği,

10 uncu maddesinde;

 • Gerçek kişi tacirler, esnaf ve sanatkârlar ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerektiği,

12 nci maddesinde;

 • Satışa sunulmak üzere ticaretiyle iştigal eden işletmeye teslim edilen ikinci el motorlu kara taşıtı için taşıt teslim belgesi düzenleneceği, bu belgenin taraflarda birer nüshası kalacak şekilde en az iki nüsha olarak düzenleneceği ve taşıt teslim belgesinde; taraflara ve ikinci el motorlu kara taşıtına ilişkin bilgilere yer verileceği,

13 nci maddesinde;

 • Satışa sunulan ikinci el motorlu kara taşıtının üzerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir tanıtım kartı bulunacağı ve tanıtım kartında ikinci el motorlu kara taşıtına ilişkin marka, model, kilometre, yakıt türü, fiyat gibi tanıtıcı bilgilere yer verileceği,

14 üncü maddesinde;

 • Yetki belgesine sahip işletme tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı satışından hemen önce ekspertiz raporu alınacağı ve raporun bir nüshasının satış esnasında alıcıya teslim edileceği, ekspertiz raporunun ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde yetki belgesine sahip işletme tarafından ödeneceği,
 • Ekspertiz raporunda ikinci el motorlu kara taşıtının özellikleri, arıza ve hasar durumu ile kilometre bilgilerine yer verileceği,
 • Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için ekspertiz raporu alınmasının zorunlu olmadığı,

15 inci maddesinde;

 • İkinci el otomobil ve motosikletin motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altında olacağı; sayılan parçalarda garanti süresi veya kilometresi içinde meydana gelen arızaların azami otuz iş günü içinde giderileceği, motosikletler için bu sürenin azami yirmi iş günü olduğu,
 • Garanti süresi veya kilometresi içinde arızalanan otomobil veya motosikletin işletmeye teslim edilmesi halinde işletme tarafından arızalı ikinci el otomobil veya motosikletin teslim alındığına dair bir belge düzenleneceği, belgede taraflar ile ikinci el otomobil veya motosiklete ilişkin bilgilere, şikâyet ve taleplere; ikinci el otomobil veya motosikletin markası ve modeline; arızanın on iş günü içinde giderilememesi halinde, tamirde geçen on iş gününü takip eden üç gün içinde, teslim edilen ikinci el otomobil veya motosiklete benzer özelliklere sahip ücretsiz ikame taşıt tahsis edileceğine dair taahhüte yer verileceği,

16 ncı maddesinde;

 • Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki otomobil ve motosikletlerin satışından sonra meydana gelen arızalar ile,
 • Satış sırasında alıcı tarafından bilindiği işletme tarafından belgelendirilen arıza ve hasarların; ekspertiz raporunda belirtilen arıza ve hasarların; aracın rutin kullanımına bağlı olarak meydana gelen aşınma ve yıpranmaların; kaporta işleri, süslemeler, paspas, lastikler, jantlar, akü, farlar, park lambaları, camın ve farların kırılması veya çatlaması gibi arıza, hasar ve yıpranmaların 15 inci maddede belirtilen garanti kapsamının dışında olduğu,

18 inci maddesinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerin;

 • İmar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen yerlerde ve içinde ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda açılması,
 • Açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması; bir taşıtın kapladığı alan büyüklüğü olarak otomobil için en az yirmi beş metrekare, motosiklet için en az beş metrekare ve diğer taşıtlar için en az elli metrekarenin esas alınması,
 •  Teşhir alanının net yüksekliğinin en az üç metre olması,
 • LPG’li, CNG’li veya LNG’li ikinci el motorlu kara taşıtlarının teşhirine yönelik açık alana sahip olması,
 •  Taşıtların giriş ve çıkış yapmalarına uygun olarak düzenlenmiş giriş ve çıkış kapılarının bulunması, çıkış kapısının tehlikeli durumlarda kolay tahliyeye imkân verecek nitelikte olması,
 • İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin mali sorumluluk sigortası yaptırması ve satışa sunduğu ikinci el motorlu kara taşıtlarını da bu sigorta kapsamına aldırmış olması gerektiği,

GEÇİCİ 1 inci maddesinde;

 • Yürürlük tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde (birinci fıkrasında) belirtilen şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerektiği,

24 üncü maddesinde; bu Yönetmeliğin;

 • Mesleki yeterlilik belgesi alınmasına ilişkin 10 uncu maddenin, yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra,
 • Ekspertiz raporu alınmasına ilişkin 14 üncü madde ile geçici 1 inci maddenin, yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
 • Diğer maddelerin ise yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği,

belirtilmektedir. 

  

. İLGİLİ YÖNETMELİK İÇİN TIKLAYIN   


TAŞINMAZ MAL SATIŞ VE KULLANIM İLANI
ALANYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE, 20.11,2018 Tarihinde saat 10:00 ile 11:00 saatlerinde 1 adet taşınmaz malın satışı, 1 adet de taşınmaz malın kullanma izni PAZARLIK usulü ihalesi yapılacaktır. önemle DUYURULUR
Detay için tıklayınız ...

İHALE - DUYURU SON
Detay için tıklayınız ...

İHALE - DUYURU
Detay için tıklayınız ...

İHALE DUYURUSU
ALANYA MAL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIM BÜROSU BAŞKANLIĞINCA,19.12,2017 Tarihinde saat 10:30 ile 16:00 saatleri arasında taşınır taşınmaz malların Açık teklif usulü Satışı yapılacaktır. Ayrıntı için PDF dosyasına tıklayın.
Detay için tıklayınız ...

HALI VE KİLİM YIKAMA MESLEĞİ, 3308 SAYILI KANUN KAPSAMINA ALINMIŞTIR
3308 sayılı Kanun kapsamındaki Tekstil Ürünleri ve Halı Temizleme Meslek Dalı kapsamına alınmıştır. Söz konusu Kurul Kararı Kapsamında; Halı ve Kilim Yıkama İşletmeciliği TESK Ustalık (Esnaflık) Belgelerinin 3308 sayılı kanunun 35.maddesi kapsamında değiştirilecektir. Önemle duyurulur.
Detay için tıklayınız ...

33 MESLEĞE DAHA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
33 meslekte daha belge zorunluluğu getirilerek, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 48’den 81’ e çıkmıştır
Detay için tıklayınız ...

İHALE İLANI
İlçemizde Açık İhale Usulü Taşınır ve Taşınmaz Malların Satış ilanı
Detay için tıklayınız ...

MESLEKİ YETERLİLİK BELGENİZİ ALDINIZ MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan aşağıdaki mesleklere Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirdi. ilgili tebliğ 25.05.2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Detay için tıklayınız ...

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY TARİHLERİNDE UZATMA
modernizasyon planındaki yatırımını 31/12/2014 tarihine kadar tamamlayamayan gıda işletmelerine, 15/2/2015 tarihine kadar müracaat etmiş olmaları ve İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından uygun bulunması halinde yatırımlarını tamamlamaları için 01/01/2017 tarihine kadar ilave süre verilebilecektir.
Detay için tıklayınız ...

ÇALIŞANI OLANA İLK YARDIM EĞİTİMİ
6331 sayılı kanunu uyarınca, elemanı olan işverenin, acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirme ve her zaman hazır bulunmalarını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.
Detay için tıklayınız ...

Online Ziyaretçi 1
Dün Tekil 130
Bugün Tekil 101
Toplam Tekil 354675