+90 242 513 18 52

Esnaf ile Sanatkârlarımız Bu Ülkenin ve Milletin Omurgasıdır

  • img

Bize Ulaşın

Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Zamanları

- Basit usulde vergilendirilen mükellefler elde ettikleri gelirleri yıllık beyanname ile bildirmek zorundadırlar. Gelir elde edilmemiş olsa dahi beyanname verilmesi gerekir.

- Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde beyanname  ŞUBAT ayının onbeşinci günü akşamına kadar verilecektir.

- Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, yıllık beyanname MART ayının onbeşinci günü akşamına kadar verilecektir.

- Beyanname, kayıtlı bulunulan vergi dairesine verilecektir

- Beyanname elden verilebileceği gibi posta ile de gönderilebilecektir.

- Beyanname taahhütlü olarak posta ile gönderildiğinde, postaya veriliş tarihi beyannamenin verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

- Beyanname normal (adi) posta ile gönderilirse, vergi dairesine ulaştığı tarih beyannamenin verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

- Tam otomasyona geçen vergi dairesi mükelleflerinden Maliye Bakanlığı’nca belirlenen şartları taşıyanlar, beyannamelerini elektronik ortamda da gönderebilirler.

- Basit usule tabi mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerine;

- Basit usulde hesap özeti,

- Varsa, kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin belgeleri

ekleyeceklerdir.

- Şubat ayının onbeşinci günü akşamına kadar verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi Şubat ve Haziran aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenecektir.
- Mart ayının onbeşinci günü akşamına kadar verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenecektir.

- Vergi;

- Bağlı bulunan vergi dairesine,

- Bağlı bulunan vergi dairesinin belediye sınırları dışındaki herhangi bir vergi dairesine,

- Vergi tahsiline yetkili banka şubelerine,

ödenebilir.

- Verilmesi gereken beyannamenin süresinde verilmemesi durumunda mükelleflere,

- Usulsüzlük cezası,

- Vergi ziyaı cezası,

- Gecikme faizi,

uygulanır.

- Basit usule tabi mükelleflerin amortisman ayırma imkanı bulunmadığından, kullanmak üzere satın aldıkları ödeme kaydedici cihazların alış bedellerinin tamamını vergiye tabi kazançlarının tespitinde indirim konusu yapabilirler.