+90 242 513 18 52

Esnaf ile Sanatkârlarımız Bu Ülkenin ve Milletin Omurgasıdır

  • img

Bize Ulaşın

YETKİ BELGESİNDE MESLEKİ DENEYİM 31.12.2024 TARİHİNE KADAR İSTENMEYECEK

Yapılan düzenleme ile Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine “(9) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına, ikinci fıkrada belirtilen (Gerçek kişi işletmesi olması halinde, o tarihteki işletme sahibi, Tüzel kişi işletmesi veya şube olması halinde ise o tarihte taşınmaz ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerinden biri) kişiler tarafından 31/12/2024 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.” fıkrası eklenmiştir.